top of page

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky ze strany kupujícího u společnosti The

Chemistry Production, s.r.o., se sídlem Nerudova 254/9 Malá Strana Praha 1 118 00, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 143620, IČO 28466691,

DIČ CZ 28466691, e-mail: petr@thechemistry.cz (dále jen „Prodávající“), a to prostřednictvím

webových stránek https://www.thechemistry.art/.

Používáním webu https://www.thechemistry.art/ nebo objednáním výtvarného díla (dále jen „dílo“)

kupující poskytuje svůj souhlas s tím, že bude vázán podmínkami uvedenými v tomto dokumentu

(dále jen „Podmínky“). Před odesláním své objednávky má kupující povinnost se seznámit s těmito

Podmínkám.

Zařazení jakýchkoli výrobků nebo služeb na https://www.thechemistry.art/ v určitou dobu neznamená

ani nezaručuje, že tyto výrobky nebo služby budou k dispozici kdykoli. Prodávající si vyhrazuje právo

jakékoliv dílo kdykoliv stáhnout.

Prodávající si vyhrazuje si právo tyto Podmínky upravovat bez předchozího upozornění. Na

objednávku kupujícího se vztahuje ta verze Podmínek, která je zveřejněna na

https://www.thechemistry.art/ v době odeslání/potvrzení příslušné objednávky.

 

II. Ceny a poštovné

 

Ceny uvedené na https://www.thechemistry.art/ jsou včetně aktuální sazby DPH, ale nezahrnují

poštovné.

Poštovné pro každou objednávku je ve stejné výši, bez ohledu na velikost nebo hmotnost objednávky.

Cena každého způsobu dodání je jasně uvedena v sekci Pokladna. Standardní poplatek za dodání do

7 dnů je 300 CZK, poplatek za dodání do 2 dnů (možné pouze po Praze) je 500 CZK. Možné je také

osobní převzetí v provozovně prodávajícího v Hale 40, Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306,

170 00 Praha 7. V případě zasílání díla do zahraničí si prodávající vyhrazuje stanovit poštovné

odlišně.

 

III. Objednávání/uzavření smlouvy

 

Objednání děl je možné prostřednictvím eshopu https://www.thechemistry.art/. Objednáním díla

dochází k zaslání nabídky prodávajícímu. Prodávající nabídku příjme zasláním potvrzení o přijetí

nabídky. V případě, že prodávající z nějakého důvodu nebude schopni danou objednávku vyřídit, sdělí

kupujícímu odmítnutí nabídky.

 

IV. Způsob platby

 

Cenu z kupní smlouvy je možné uhradit pouze předem kreditní nebo debetní kartou. Údaje o platbě

kupující zadá při zadávání objednávky s použitím platné kreditní nebo debetní karty (VISA, Maestro

nebo Mastercard).

V e-mailu s potvrzením odeslání dostanete příslušný daňový doklad.

 

V. Odstoupení od smlouvy

 

Je-li kupující spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci

své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo do 14 dní

ode dne doručení díla od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od

této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisu či e-

mailu).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dílo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne,

kdy kupující prodávajícímu oznámí, že odstupuje od smlouvy, kupující zašle zpět. Lhůta se považuje

za dodrženou, pokud je dílo odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením díla

prodávajícímu.

Je-li vrácené dílo poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči

kupujícímu uplatnit nárok na snížení hodnoty díla a odečíst jej od vrácené částky. Prodávající je

povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit celou částku odpovídající ceně za dílo a zaplaceným nákladům

na jeho dodání a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od

kupujícího spotřebitele přijal. Je-li vrácené dílo znehodnoceno, nemá kupující nárok na vrácení kupní

ceny.

 

VI. Právo z vadného plnění

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne díla v době 24 měsíců od převzetí věci

kupujícím formou jednoznačného prohlášení. K reklamaci je nutné ze strany kupujícího vždy doložit

daňový doklad o zakoupení díla. Reklamaci je možné uznat pouze v případě, že se jedná o vadu, za

kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou bezprostředně po jejím zjištění,

nejpozději v době 24 měsíců od převzetí díla. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze

strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,

která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či

neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

  •  bezplatné odstranění vady opravou

  • přiměřenou slevu z kupní ceny

  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy

věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení

předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou

či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z

kupní ceny.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má

vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající rozhodne o přijetí díla k reklamaci ve složitějších případech do deseti pracovních dnů.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů

ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné

uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu,

který je spotřebitel, vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a

jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení

reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

VII. Mimosoudní řešení sporů

 

Vznikne-li spor mezi kupujícím, který je spotřebitel, a prodávajícím může být spor urovnán v rámci

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, ke kterému je příslušná Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a

kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských

sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení

spotřebitelských sporů on-line)

 

VIII. Vlastnická práva

 

Všechna práva duševního vlastnictví vztahující se k dílu, jež je předmětem kupní smlouvy, prodávající

uzavřením kupní smlouvy převádí na kupujícího, vyjma těch, jejichž povaha to neumožnuje.

 

IX. Postoupení

 

Prodávající si vyhrazuje právo postoupit nebo dát do zástavy třetím stranám jakýkoli nárok na platby,

které vznikly v souvislosti s dodáním díla.

 

X. Oddělitelnost

 

Je-li kterákoliv část těchto Podmínek zakázána, nebo bylo-li jakýmkoli soudem nebo regulačním

orgánem zjištěno, že je neúčinná, ostatní Podmínky zůstávají v platnosti.

 

XI Zpracování osobních údajů

 

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Vyplněním závazné objednávky dává kupující

prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti The Chemistry Production,

s.r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných

nákupech The Chemistry Production, s.r.o. je správce ve smyslu čl. 24 GDPR.

 

Další informace o pravidlech zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

XII. Informace o společnosti

 

The Chemistry Production, s.r.o.

Sídlo společnosti: Nerudova 254/9, 118 00 Malá Strana Praha 1

IČO 28466691, DIČ CZ 28466691

bottom of page