top of page

Trance
 

10. 7. 2020 - 10. 10. 2020

Malbu Aleše Brázdila charakterizuje vedle smyslu pro iluzivnost výrazu také přítomnost určité vizuální iritace. Pohled na jeho obrazy probouzí neklid. Své malířské schopnosti přetvářet viděné či spatřené do stavu dynamické, přeskupující se hmoty, kterou lze nadále libovolně tvarovat, manipulovat a podle potřeby ohýbat, autor vkládá do průzkumu analogického světa reprodukovaného záznamu, s nímž pracuje statické médium klasické i digitální fotografie a konfigurační časová média videa, filmu, digitálního záznamu a dokumentu. Brázdila fascinuje existence časové kapsy, která byla fixována v příslušném médiu a lze se k ní opakovaně vracet. Smyčku můžeme donekonečna opakovat a zkoumat. Ať už je na záznamu cokoliv, vždy jsme konfrontováni pouze s povrchem dění, s rovinou, v níž se záznam technicky formátuje a z níž je reprodukovaný obraz rozložitelný na konfigurační podstatu imitačního systému (zrno, rastr, body, čísla apod.). A je to právě tento vlnící se povrch, který autora fascinuje a jejž se snaží ve své tvorbě zaměřit.

K těmto fenoménům hledá Brázdil vztah prostřednictvím malby. Na základě zvědavosti fyzicky rozkrývá reprodukční rovinu, demontuje zdánlivě celistvý vizuální povrch, a tím rozrušuje jeho zautomatizované vnímání. Konvence vizuální informace je destruována, aby byl otevřen prostor pro vnímání odvrácené strany předkládaného vizuálního sdělení. Orientace lidského vědomí rodící se v poli mezi viděným a myšleným, tedy mezi smyslovým podrážděním a rozumovou korekcí, je zpochybněna. Podchycováním těchto rozpojujících tendencí, jež doprovázejí projevy současné vizuální kultury a v důsledku narušují či pozměňují morfologii lidské imaginace, se Aleš Brázdil zařazuje do širšího současného malířského proudu analyticky zkoumajícího tento fenomén (vedle autorů, jako jsou např. Eberhard Havekost nebo Johannes Kahrs). Obraz se tu projevuje jako kritický nástroj rozkrývající systematizovaný a zmechanizovaný negativní jev uvnitř společnosti, který je pro tuto samotnou společnost a civilizaci zároveň konstituční.

 

výtah z textu pro katalog Aleš Brázdil - Trance


text: Petr Vaňous

bottom of page