top of page

Mailer Daemon

27. 4. 2023 - 27. 5. 2023

Aleše Brázdila (*1983), absolventa ateliéru klasických malířských technik na pražské AVU, fascinuje proměna malířské iluze ve vztahu k voleným aktualizovaným východiskům obrazu. Své malířské zdroje nalézá autor zpravidla na internetu. Zajímá se o zpětnou transformaci pohyblivého obrazu do jinak pojatého statického rámce malby. Zájem o námětové okruhy z prostředí subkulturní scény, béčkové kultury a erotiky se postupně přesouvá k průzkumu samotného prostředkujícího média, jako určitého emocionálního a zkušenostního filtru, jehož podstatou je dusivá anonymita a bezčasí. Screenshoty videí zachycují tvarové a barevné deformace obrazu. Často vykazují rysy opotřebovanosti záznamu. Nechávají nahlédnout do paměťových úložišť, které však pro umělce i diváka postrádají vazbu na skutečnou paměť. Proto je nelze sdílet. A pokud, pak pouze mechanicky, odosobněně, modelově. Samy jsou již vrstvou překrytí čehosi nedostupného, nerozklíčovatelného, čehosi, co je přes všechnu zpřítomňovanou popisnost cizorodé, zneklidňující a často iritující. Všechny tyto vrstvy se potom propisují do samotné malby, která se pohybuje v rozhraní figurace a abstraktního výrazu jako „mailer daemon“ (spam, nevyžádaná pošta). Aleš Brázdil svým koncentrovaným dílem otevírá otázky spojené s nepevnými základy současné vizuality, které se díky tomu, že porušují kontinuitu asociačních odkazů, přes všechnu sobě-podobnost figur, prostorů a prostředí, stávají v rovině myšlení vnějškem. Tím, co nutí diváka znovu-promýšlet vazby mezi viděným a myšleným, vazby, které odkrývají trhliny, skrze něž nahlížíme věci jinak. Tomu odpovídá také proměna současného obrazu Aleše Brázdila nepostrádající v sobě procesuální a analytické aspekty vtělené do malířské iluze.

text: Petr Vaňous, kurátor výstavy

bottom of page